Senior Policy Officer/Uwch Swyddog Polisi

Salary: 
£24,586 - £26,717 per annum (dependent on relevant skills and experience)
Conditions: 
37.5 hours per week
Location: 
based in Cardiff Bay
Reference: 
SUS2357
Closing date: 
19 March 2018

Senior Policy Officer

 (ref: SUS2357)

£24,586 - £26,717 per annum

(dependent on relevant skills and experience)

37.5 hours per week - based in Cardiff Bay

 

Sustrans Crymru is looking for an experienced policy and influencing professional to ensure that the charity’s knowledge and expertise informs the work of decision-makers and commissioning bodies in Wales.

 

Educated to degree level or equivalent, you will have experience of public affairs and policy research and  development.  You will have excellent written and verbal communications skills and the ability to build and maintain productive working relationships.  You will have a good understanding of current transport issues and of local and national policy and politics in Wales.  You will have excellent IT literacy and research skills and be committed to the promotion of sustainable transport.

 

 

 

 

 

If you have any questions please email [email protected] or ring our recruitment line on 0117 915 0325. Please quote reference number.  Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Monday 19 March 2018.  Interviews will take place in Cardiff on Monday 26 March 2018.

 

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.  We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the

community.

 

 

 

 

Uwch Swyddog Polisi

 (Cyf: SUS2357)

£24,586 - £26,717 y flwyddyn

(yn ddibynnol ar sgiliau a phrofiad perthnasol)

37.5 awr yr wythnos – lleolir ym Mae Caerdydd

 

Mae Sustrans Cymru yn chwilio am weithiwr proffesiynol polisi a dylanwadu profiadol er mwyn sicrhau bod gwybodaeth ac arbenigedd yr elusen yn llywio gwaith penderfynwyr a sefydliadau comisiynu yng Nghymru.

 

Byddwch wedi’ch addysgu hyd at lefel gradd neu gyfwerth a bydd gennych brofiad o faterion cyhoeddus a pholisi ymchwil a datblygu.  Bydd gennych sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol a’r gallu i feithrin a chynnal perthnasau gwaith cynhyrchiol.  Bydd gennych ddealltwriaeth dda o faterion trafnidiaeth presennol ac o bolisi a gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol yng Nghymru.  Bydd gennych sgiliau llythrennedd TG ac ymchwil rhagorol a byddwch yn ymrwymedig i hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy.  

 

 

 

 

Ewch i’n gwefan http://www.sustrans.org.uk/about-us/vacancies a dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud cais ar-lein os gwelwch yn dda.  Neu, anfonwch e-bost at [email protected] neu ffoniwch ein llinell recriwtio ar 0117 915 0325.  Dyfynnwch y cyfeirnod, os gwelwch yn dda.  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9yb, dydd Llun 19 Mawrth 2018.  Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ar Llun 26 Mawrth 2018.

 

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi cynhwysiant. Croesawn geisiadau gan bobl sydd â’r sgiliau perthnasol o bob

rhan gymuned.


 

We announce new vacancies on Facebook and Twitter so why not follow us?